Γενική ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την εταιρία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΗΛΕΠ Α.Ε.) (Data Privacy Notice).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής ΗΛΕΠ Α.Ε.), η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε πως θα τα επεξεργαστούμε νόμιμα και με απόλυτη διαφάνεια. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο. Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

 

Τι ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR);

Το GDPR αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπου αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε μέσω μιας συγκεκριμένης πληροφορίας είτε μέσα από τον συνδυασμό πληροφοριών που έχουμε στην διάθεσή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε είδους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται στα προσωπικά σας δεδομένα ή σε ομάδες προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφή διάθεσης, ή συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η εταιρία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΗΛΕΠ Α.Ε.), με έδρα την Ν. Κηφισιά, Αδάμων 15Α, τ.κ. 145 64, με ΑΦΜ 094186404 e-mail: info@ilep.gr, τηλ.: 210 62.04.337, website: www.ilep.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών και συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει. Η εταιρία μας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παραχωρήσει, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. έχει ορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer) την κα Ευθυμίου Μαρία- Ελένη. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλώντας το 210.62.04.337 ή να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@ilep.gr.

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. ακολουθεί με συνέπεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν πιο ακριβή και επικαιροποιημένα, καθώς:

 • διατηρούμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Τέτοιου είδους δεδομένα αποτελούν το ονοματεπώνυμο, email, κινητό/ σταθερό τηλέφωνο, εταιρία, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας κλπ και τα οποία επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.
 • επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, αξιοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

 

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να μας γνωστοποιήσετε κάθε μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ΗΛΕΠ Α.Ε., ως εταιρία λιανικού και χονδρικού εμπορίου και πάροχος λύσεων κλιματισμού, προϊόντων και υπηρεσιών, επεξεργάζεται δεδομένα που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μας από το φυσικό κατάστημά μας στην Αδάμων 15Α, Ν. Κηφισιά, τ.κ. 145 64, καθώς και από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές παραγγελίες μέσω e-mail, της ιστοσελίδας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας.

Ειδικότερα νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 • Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε φυσικά πρόσωπα, υλικά, εγκαταστάσεις.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την παραλαβή οχήματος εξυπηρέτησης πελατών (όπως Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Αριθμό κινητού, Αριθμό σταθερού τηλεφώνου) για διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της χρήσης των εταιρικών μας οχημάτων.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την έκδοση παραστατικών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών (όπως Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμό κινητού, Αριθμό σταθερού τηλεφώνου, Επάγγελμα) και διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη για την αγορά προϊόντων, αποθήκευση προϊόντων στην wishlist του e-shop της ιστοσελίδας www.ilep.gr (όπως Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμό κινητού, Αριθμό σταθερού τηλεφώνου, Επάγγελμα, κωδικό πρόσβασης).
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την παροχή υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές μας και κατά συνέπεια η εκπλήρωση συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την αποστολή οικονομικής προσφοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την παροχή τεχνικής υποστήριξης (επισκευή προϊόντων, ενημέρωση για την πορεία της εργασίας επισκευής).
 • Δεδομένα που μας παρέχετε σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε σχετικά με αγορές σας ή παροχή υπηρεσιών από την ΗΛΕΠ Α.Ε. για την επίλυση τυχόν διαφορών και βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών μας και της γενικής εικόνας της ΗΛΕΠ Α.Ε..
 • Δεδομένα που παρέχονται δημόσια όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

 

Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου χρησιμοποιούμε cookies και συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου που βρίσκεται ο υπολογιστής σας, το μέσο με το οποίο συνδέεστε στις ιστοσελίδες μας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης επιλέξετε. Σχετικές πληροφορίες με τα δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Στην ΗΛΕΠ Α.Ε. θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τις αγορές σας και κατά την εξυπηρέτησή σας. Για να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για εσάς, συνδυάζοντας τα Δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Παρακάτω αναλύονται οι τρόποι και οι λόγοι που χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 

 • Αποστολή Εταιρικών Νέων/ Πληροφοριών

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΗΛΕΠ Α.Ε. από τον ιστοτόπό και το φυσικό κατάστημά μας τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τους σκοπούς που σας τα ζητάμε, για λόγους επικοινωνίας μαζί σας, για λόγους αποστολής προσφορών, για τη διαφήμιση/ προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας καθώς και κάθε είδους πληροφορία σχετική με την συνεργασία μας, μελλοντική ή υφιστάμενη και εν γένει για κάθε νόμιμη χρήση όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006). Ενδέχεται λοιπόν, η ΗΛΕΠ Α.Ε. να σας προωθεί διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. SMS, e-mail) στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει σε κάποια παλαιότερη συναλλαγή μας, εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Ακόμα, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΗΛΕΠ Α.Ε. είναι πιθανό να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές καμπάνιες για την απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΛΕΠ Α.Ε. ενδέχεται να καταρτίζει προφίλ πελατών/ προμηθευτών για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας και ενημέρωσης, όταν συγκατατίθεσθε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις προσφορές μας, εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.

 

 • Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

 

Χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

Διατηρούμε αρχεία των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε κατά την παραλαβή οχήματος εξυπηρέτησης πελατών για διαφύλαξη και προστασία των φυσικών προσώπων και εταιρικών μας οχημάτων.

Προστατεύουμε τον λογαριασμό των πελατών μας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων του χρήστη για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού του. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης στην ιστοσελίδα της ΗΛΕΠ Α.Ε. για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητά της. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφερόντος της ΗΛΕΠ Α.Ε..

 

 • Συμμόρφωση της ΗΛΕΠ Α.Ε. με υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο

 

Για την συμμόρφωση της ΗΛΕΠ Α.Ε. με τις συμβατικές ή νομικές τις υποχρεώσεις ανταλλάσει δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, μπορεί να στείλει επικοινωνίες στους πελάτες της που απαιτούνται από το νόμο ή είναι απαραίτητες για να ενημερωθούν για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που παρέχει. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με τις ειδοποιήσιες απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελιές των πελατών της. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με e-mail ή SMS. Εάν δεν χρησιμοποιήσει η ΗΛΕΠ Α.Ε. τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών της για τους σκοπούς αυτούς, τότε δεν θα μπορεί να συμμορφωθεί με τις νομικές τις υποχρεώσεις.

 

 • Λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών

 

Βάση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της ΗΛΕΠ Α.Ε. διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων, των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Είναι πρωταρχκής σημασίας για την ΗΛΕΠ Α.Ε. να προσφέρουμε στους πελάτες μας προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους. Για να διαμορφώσουμε μια καλύτερη γενικότερη κατανόηση των πελατών μας, συνδυάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε όλη την μεταξύ μας σχέση με τον πελάτη, για παράδειγμα το ιστορικό αγορών από το φυσικό μας κατάστημα όσο και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να σας στείλει αίτημα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες ή και τα προϊόντα της. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με e-mail ή SMS. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας.

 

 • Χρήση ιστοσελίδας και e-shop (www.ilep.gr)

 

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας (browsing), καθώς και για την πλοήγηση στο e-shop δεν απαιτείται εγγραφή. Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής (browser), ζητά άδεια για λήψη της τοποθεσίας σας από τον διαδυκτυακό μας ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Επίσης, η ιστοσελίδα μας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο διαδύκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω επεξεργασίες δεδομένων κάντε κλικ εδώ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητά σας.

Προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας και του e-shop ενδέχεται να επεξεργαστούμε στην περίπτωση που χρήστης πραγματοποιήσει εγγραφή. Ειδικότερα:

 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού χρήστη, όπως για παράδειγμα Ονοματεπώνυμο, e-mail, Αριθμός κινητού, Αριθμός τηλεφώνου, Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. επεξεργάζεται τα ανωτέρω Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο συναλλαγής σας με το e-shop για παραγγελία ή αγορά προϊόντων καθώς και με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων που αφορούν αλλαγές, νέα ή προσφορές των προϊόντων και υπηρεσιών της ΗΛΕΠ Α.Ε., όπως για παράδειγμα Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, e-mail, Αριθμός κινητού, Αριθμός τηλεφώνου. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα αυτά προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε από τα φυσικά μας καταστήματα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την εξυπηρέτηση και την διαχείριση αιτήματος ή προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω φόρμας επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα Ονοματεπώνυμο, e-mail, Αριθμός κινητού, Αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες αιτήματος. Κατά τη συμπλήρωση εκάστης φόρμας μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/ αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται με τους προαναφερθέν τρόπους ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω e-mail, SMS ή τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει τη σαφή συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων μας επιτρέπει τα ανωτέρω στο πλαίσο του νόμιμου συμφερόντος μας και της ανάγκης να κατανοήσουμε του πελάτες μας ώστε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

 

Που κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ΗΛΕΠ Α.Ε., το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της ΗΛΕΠ Α.Ε. και σύμφωνα με τις εντολές της. Οι εταιρίες αυτές αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες της ΗΛΕΠ Α.Ε. αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματά που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Επιπλέον, η ΗΛΕΠ Α.Ε. ενδέχεται να μοιραστεί πληροφορίες πελατών της με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος το επιβάλλει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων κ.ά.

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι:

 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων.
 • Τρίτες εταιρίες που συνεργάζονται με την ΗΛΕΠ Α.Ε. για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη, τη βελτίωση της ιστοσελίδας και των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών ΙΤ και φορολογικών θεμάτων, οι οποίες ακολουθούν κανόνες επεξεργασίας και τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η ΗΛΕΠ Α.Ε. και συγκεκριμένα:

i. Η εταιρία HellasSITES ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΚΕ, που παρέχει τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας και του e-shop και η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Η διαβίβαση δεδομένων αφορά μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής υποστήριξης (π.χ. επίλυση τεχνικών προβλημάτων, σχεδιασμό ιστοσελίδας και e-shop), φιλοξενίας, διαχείρισης και συντήρησης των δεδομένων της ιστοσελίδας.

ii. Η εταιρία ASTRA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Ε. που παρέχει τεχνική υποστήριξη ΙΤ και η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Η διαβίβαση δεδομένων αφορά μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής υποστήριξης (π.χ. επίλυση τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο).

iii. Η εταιρία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. που παρέχει τεχνική υποστήριξη φορολογικών θεμάτων και η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Η διαβίβαση δεδομένων αφορά μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής υποστήριξης (π.χ. επίλυση τεχνικών προβλημάτων).

 • Συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφοράς εμπορευμάτων και αλληλογραφίας (courier), από τους οποίους έχουμε λάβει διαβεβαίωση συμμόρφωσης τους με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και κάθε σχετικό με αυτόν ελληνικό νόμο.
 • Η εταιρεία ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. που διαχειρίζεται τα φορολογικά θέματα της ΗΛΕΠ Α.Ε. και η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Η διαβίβαση δεδομένων αφορά μόνο σε περιπτώσεις φορολογικής υποστήριξης (π.χ. επίλυση φορολογικών θεμάτων).

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός ΕΕ, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, οι Εταιρίες δεν αποκαλύπτουν, δεν επεξεργάζονται και δεν δημοσιοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/ διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση καθώς και εφόσον έχουν εισπραχθεί όλες οι απαιτήσεις μας από εσάς.
 • Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
 • Για την περιήγηση στον ιστότοπό και στο e-shop μας www.ilep.gr δεν απαιτείται εγγραφή. Σε περίπτωση που χρήστης της ιστοσελίδας επιθυμεί να εγγραφεί τότε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη διατηρούνται όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός του.

 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κα Ευθυμίου Μαρία- Ελένη μέσω e-mail στο dataprotection@ilep.gr ή στο τηλέφωνο 210.62.04.337. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας η ΗΛΕΠ Α.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία που βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας συμβάλλει στη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Σύμφωνα με το νόμο, κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΗΛΕΠ Α.Ε. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δε χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η ΗΛΕΠ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@ilep.gr.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο dataprotection@ilep.gr ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Ευθυμίου Μαρία- Ελένη στο τηλέφωνο 210.62.04.337, ή επιστολή στην εταιρία μας ΗΛΕΠ Α.Ε. στη διεύθυνση Αδάμων 15Α Ν. Κηφισιά, τ.κ. 145 64 με θέμα «'Aσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.

Κατ' εξαίρεση:

 • αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.
 • αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου "Για διαγραφή από τη "λίστα αποστολής newsletter" κάντε κλικ εδώ" που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

 

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας δωρεάν εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, τ.κ. 115 23, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενδεικτικά εφαρμόζουμε τα παρακάτω:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιον εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας (έλεγχος ανάδοχου).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).

 

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων που δεν ανήκουν στην ΗΛΕΠ Α.Ε.. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστότοπων.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας πολιτικής χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των πελατών/ χρηστών. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της πολιτικής.